מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר ג'ובנט

 

חברת ג'ובנט אונליין בע"מ (להלן: "החברה"), המנהלת והמפעילה את אתר "ג'ובנט" (להלן: "האתר"), מחוייבת לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: "המשתמשים").
במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המסדירה את אופן השמירה והשימוש על ידה, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותה, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.

מדיניות פרטיות זו חלה גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש אותם ניתן למצוא בכתובת: https://www.jobnet.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f_%d7%90%d7%aa%d7%a8

 

כללי

1.   כתנאי בסיס לשימוש בחלק משירותי האתר (לרבות שליחת קורות חיים למעסיקים, שימוש בסוכן המשרות, רישום למאגר קורות החיים), יידרש המשתמש להעביר לחברה פרטים אישיים דוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני וקובץ קורות חיים הכולל בתוכו פרטים אישיים נוספים. בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ימסור המשתמש לחברה פרטים אחרים הנוגעים אליו (כל הפרטים שימסור המשתמש לחברה בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים") חלק מן הפרטים האישיים הינם אופציונאליים לחלוטין (דהיינו, השירות אשר יסופק למשתמש לא יגרע אם לא ימסור אותם); חלקם אופציונאליים אך אי מסירתם עלולה לשבש או להכביד על שירותים מסויימים; וחלקם חיוניים, ובלעדיהם לא ניתן יהיה לספק למשתמש את השירותים.

 

הפרטים האישיים יכול שיכללו, בין היתר:

 

 • פרטים חיוניים הנדרשים לשם הקמת החשבון והפעלתו:
  1. שם מלא.
  2. מספר טלפון.
  3. כתובת דואר אלקטרוני.
  4. תאריך לידה.

 

 • פרטים אופציונאליים אשר תכליתם לשפר את השירותים:
  1. השכלה.
  2. כתובת מגורים.
  3. שירות צבאי.
  4. הכשרות.
  5. עבודות קודמות.

 

 • פרטים אופציונאליים אשר אי מסירתם לא תגרע מן השירות
  1. תמונה של המשתמש.

 

 

מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסוימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר, וללא מסירתם לא יוכל המשתמש לעשות שימוש באתר.

 

2.  כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמש: שירותים בהם התעניין, עמודים בהם צפה וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

3על אף האמור בכל מקום אחר במדיניות זו, ידוע למשתמש, והוא מסכים לכך שבמידה והוא הופנה לאתר דרך אתר האינטרנט של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "מנורה"), תהיה החברה רשאית, והמשתמש מסכים בזאת לכך שהחברה תמסור, למנורה נתונים בדבר אופן השימוש של המשתמש באתר, לרבות משך שימוש, מספר כניסות והפסקת שימוש ממושכת. נתונים אלה ימסרו למנורה כשהם משוייכים לנתוני הזיהוי של אותו משתמש.

 

שמירת המידע במאגר והשימוש בו

4.     פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:

 •   לאפשר למשתמשים שימוש נוח ויעיל באתר.

 •   לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר בהתאם לדרישת קהל המשתמשים.

 •   לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

 •   מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות התעסוקה הזמינות.

 •   לצורך דיווח למנורה כאמור בסעיף 4 לעיל.

 •      לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

 •     לצורך חשיפת קורות החיים של המשתמש למירב אפשרויות ההעסקה, כמפורט בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

 • משלוח דברי פרסומת ודיוור ישיר

 5.     מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי בעצם העלאת קורות חיים לאתר ו/או משלוח קורות חיים באמצעות האתר, המשתמש (בין אם הוא משתמש רשום ובין אם לאו) נותן את הסכמתו והרשאתו לחברה להעביר את קורות החיים שלו למעסיקים אשר החברה תסבור, לפי שיקול דעתה, כי הם רלוונטיים לאותם קורות חיים. אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובה כלשהי להעביר קורות חיים.

 

6.    בעצם השימוש באתר ו/או הגלישה באתר ו/או צריכת איזה מן השירותים המסופקים באמצעות האתר נותן המשתמש לחברה הרשאה והסכמה לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש לחברה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מטעם החברה למוצרים או שירותים מסוג השירותים שיצרוך המשתמש מן החברה.

 

7.    המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, בהליך הרישום לאתר או לאחר מכן, כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בכל דרך אחרת אשר תאפשר החברה למשתמש או הקבועה בדין.

 

8.    על מנת למקסם את חשיפת המשתמשים לאפשרויות התעסוקה הזמינות ולהגביר את סיכוייהם למציאת עבודה, רשאית החברה לשלוח אל המשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני / SMS הודעות בדבר הצעות עבודה, שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב, הן מטעמה והן מטעם צדדים שלישיים המעוניינים לפנות בהודעות כאמור אל משתמשי האתר, וזאת באמצעות פניה המתבססת על חיתוך נתוני משתמשים לפי איפיון אחד או יותר. כמו כן, רשאית החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע אודות פרטי ההתקשרות של המשתמשים בהתבסס על חיתוך נתוני משתמשים לפי איפיון אחד או יותר, לרבות לצדדים שלישיים כגון מעסיקים וחברות מסחריות המעוניינות בשליחת הודעות והצעות כאמור למשתמשי האתר.

 

9.    בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו כאמור ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל [email protected]. החברה מתחייבת לבצע את מחיקת פרטי המשתמש ממאגריה בתוך 15 ימי עסקים ולמסור הודעה על כך למשתמש בתוך 30 ימים ממועד שליחת הבקשה. (יובהר שהסרה כאמור תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והחברה תהא רשאית להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה למחוק  נתונים שנצברו אודות השימוש שעשה המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי).

  

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

10.    החברה מתחייבת שלא להעביר לצד ג', מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן:

 •         במקרה שהמשתמש יאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים. 

 •        במקרה בו סומנה הפונקציה "אני מאשר/ת את שליחת קורות החיים שלי למשרות דומות / מתאימות נוספות" כמפורט בתקנון האתר.              

 •        במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו ו/או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 •        במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או ידע אודותיו לצד שלישי.

 •        במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה.

 •        בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.

 •        במקרה של דיווח למנורה, כאמור בסעיף 3 לעיל.

 •        ביחס לקורות חיים – להעביר את קורות החיים של המשתמש למעסיקים כפי שתמצא החברה לנכון, בהתאם לתקנון האתר.

  

אתרים אחרים

11. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. כאשר יקליק המשתמש על אחד מקישורים אלה יתחבר המשתמש לאתר חיצוני לאתר אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש  מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. החברה אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.

 

אבטחת מידע

12. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

13. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

 שמירת המידע במאגר והשימוש בו 

 

מובא בזאת לידיעת המשתמשים, כי בקשר למידע שימסרו ו/או אשר נאסף על ידם, עומדות להם הזכויות הבאות:

·         זכות הגישה למידע –הזכות לקבל גישה לנתונים האישיים של המשתמש עצמו;

·         הזכות לתקן – זכות המשתמש להשיג תיקון של נתונים אישיים בלתי מדויקים הנוגעים למשתמש, בתוך זמן סביר;

·         הזכות למחיקה - זכות המשתמש לדרוש מחיקה של הנתונים האישיים הנוגעים לו, בזמן סביר, ובכפוף להוראות כל דין;

·         הזכות להגבלת העיבוד - זכות להשיג הגבלה של עיבוד הנתונים האישיים שלו;

כל פניה בנושאים אלה יש להפנות ישירות לחברה, לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

יודגש כי תיקון, מחיקה או הגבלת עיבוד המידע עלולה לפגוע ביכולת החברה לתת למשתמש את השירותים באמצעות האתר.

 


14. למרות שהחברה שואפת לענות על כל שאלה או חשש שעשויים להיות למשתמשים, אם אתה מאמין כי עיבוד הנתונים שלך מפר את חוק הגנת הפרטיות או אם דרישותיך להגנה על מידע הופרו בדרך אחרת, באפשרותך להתלונן לרשות המוסמכת לכך.

עוגיות
15.
עוגיה (cookie) היא מרכיב בתוכנת הדפדפן שלך. עוגיה היא קובץ טקסט קטן המאוחסן על גבי מכשיר המשתמש, למטרת תיעוד ושיפור חוויית הגלישה של המשתמש. אם הדפדפן של המשתמש מאפשר עוגיות, הדבר מאפשר לחברה לכתוב עוגיות אשר מאחסנות כמות קטנה של נתונים על גבי המכשיר של המשתמש.

 

כיצד החברה משתמשת בעוגיות?

שימוש בעוגיות הוא דבר נפוץ בהרבה אתרים מקצועיים. כשהמשתמש מבקר באתר, אם הדפדפן של המשתמש מאפשר קבלת עוגיות, החברה שולחת עוגיה על מנת שתהיה מאוחסנת על גבי המכשיר של המשתמש. באמצעות השימוש בעוגיות יכולה החברה לעקוב אחר מידע מסויים שאינו אישי ואינו ניתן לזיהוי בקשר להתנהלות המשתמש באתר. העוגיות עוזרות לחברה ללמוד אילו שירותים של האתר משמשים את המשתמש יותר ומה התוכן שבו המשתמש צופה באתר ו/או באפליקציה כשהוא גולש בהם. כשיבקר המשתמש באתר או באפליקציה שוב, העוגיות מאפשרות לנו להתאים את התכנים בהתאם להעדפותיו. החברה יכולה להשתמש בעוגיות בין היתר כדי: לבחון כמה פעמים ביקר המשתמש באתר; לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר על השימוש באתר; לספק למשתמש תוכן מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלו והיסטוריית הגלישה שלו באתר.

 

במידה ואינך מעוניין לאפשר שימוש בעוגיות, הרי שתוכל למנוע שימוש כזה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש. עם זאת, אנא שים לב כי חלק מן העוגיות הינן חיוניות להתנהלותם התקינה של האתר, ואם לא תאפשר התקנת עוגיות, האתר עלולים לפעול על גבי מכשירך שלך באופן לא תקין או לא לפעול כלל.

שינויים במדיניות הפרטיות

16. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן שימוש במידע אישי שנמסר ע"י המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

17. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה בחודש דצמבר 2022

 

תן למשרות שלנו לחפש אותך - חינם!