חיפוש
לחיפוש משרות

איזור אישי

דרושים לפי תחומים

דרושים לפי אזור

דרושים לפי מילות מפתח

דרושים לפי חברות

משרות בלעדיות

דרושים ללא קובץ קו"ח

כניסה לסוכן המשרות

הרשמה לסוכן המשרות

משרות אליהן פנית

משרות מסומנות

משרות חמות

חברות מגייסות

HOT קבוצת ברן סנטר נכסים AC נכסים

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות - אתר ג'ובנט

 

חברת ג'ובנט אונליין בע"מ (להלן: "החברה"), המנהלת והמפעילה את אתר "ג'ובנט" (להלן: "האתר"), מחוייבת לפעול בהתאם להוראות הדין ובאופן סביר ומקובל למען שמירה והגנה על פרטיותם של משתמשי האתר (להלן: "המשתמשים"), בכפוף לכל דין.


במסמך זה, מפורטת מדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המסדירה את אופן השמירה והשימוש על ידה, במידע אודות המשתמשים הנצבר ברשותה, וכן את האפשרויות העומדות בפני המשתמשים להגן על פרטיותם.

 

מדיניות פרטיות זו חלה גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו.

 

כללי

 

1.     כתנאי בסיס לשימוש בחלק משירותי האתר (לרבות שליחת קורות חיים למעסיקים, שימוש בסוכן המשרות, רישום למאגר קורות החיים), יידרש המשתמש להעביר לחברה פרטים אישיים דוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני וקובץ קורות חיים הכולל בתוכו פרטים אישיים נוספים. בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ימסור המשתמש לחברה פרטים אחרים הנוגעים אליו (כל הפרטים שימסור המשתמש לחברה בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: "הפרטים האישיים").

 

2.     מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסויימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר.

 

3.     כמו כן, במהלך השימוש באתר יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באתר ע"י המשתמש: שירותים בהם התעניין, עמודים בהם צפה וכיוצ"ב. נתונים אלו ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

4.     על אף האמור בכל מקום אחר במדיניות זו, ידוע למשתמש, והוא מסכים לכך שבמידה והוא הופנה לאתר דרך אתר האינטרנט של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "מנורה"), תהיה החברה רשאית, והמשתמש מסכים בזאת לכך שהחברה תמסור, למנורה נתונים בדבר אופן השימוש של המשתמש באתר, לרבות משך שימוש, מספר כניסות והפסקת שימוש ממושכת. נתונים אלה ימסרו למנורה כשהם משוייכים לנתוני הזיהוי של אותו משתמש.

 

שמירת המידע במאגר והשימוש בו

 

5.     פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:

·       לאפשר למשתמשים שימוש נוח ויעיל באתר.

·       לשפר, להעשיר ולשנות את שירותי האתר בהתאם לדרישת קהל המשתמשים.

·       לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה אם יועבר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש אישית.

·       מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות התעסוקה הזמינות.

·       לצורך דיווח למנורה כאמור בסעיף 4 לעיל.

·       לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

·       לצורך חשיפת קורות החיים של המשתמש למירב אפשרויות ההעסקה, כמפורט בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

 

 דברי פרסומת ודיוור ישיר

 

6.     בעצם השימוש באתר ו/או הגלישה באתר ו/או צריכת איזה מן השירותים המסופקים באמצעות האתר נותן המשתמש לחברה הרשאה והסכמה לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש לחברה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מטעם החברה למוצרים או שירותים מסוג השירותים שיצרוך המשתמש מן החברה.

 

7.     המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, בהליך הרישום לאתר או לאחר מכן, כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@jobnet.co.il או בכל דרך אחרת אשר תאפשר החברה למשתמש.

 

8.     על מנת למקסם את חשיפת המשתמשים לאפשרויות התעסוקה הזמינות ולהגביר את סיכוייהם למציאת עבודה, רשאית החברה לשלוח אל המשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני / SMS הודעות בדבר הצעות עבודה, שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב, הן מטעמה והן מטעם צדדים שלישיים המעוניינים לפנות בהודעות כאמור אל משתמשי האתר, וזאת באמצעות פניה המתבססת על חיתוך נתוני משתמשים לפי איפיון אחד או יותר. כמו כן, רשאית החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע אודות פרטי ההתקשרות של המשתמשים בהתבסס על חיתוך נתוני משתמשים לפי איפיון אחד או יותר, לרבות לצדדים שלישיים כגון מעסיקים וחברות מסחריות המעוניינות בשליחת הודעות והצעות כאמור למשתמשי האתר.

 

9.     בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו כאמור ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל info@jobnet.co.il. החברה מתחייבת לבצע את מחיקת פרטי המשתמש ממאגריה בתוך 15 ימי עסקים ולמסור הודעה על כך למשתמש בתוך 30 ימים ממועד שליחת הבקשה. (יובהר שהסרה כאמור תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והחברה תהא רשאית להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה למחוק  נתונים שנצברו אודות השימוש שעשה המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי).

  

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

10.     החברה מתחייבת שלא להעביר לצד ג', מידע שיש בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא באופן התואם את הוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין, וכן במקרים שלהלן:

 ·       במקרה שהמשתמש יאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים. 

·       במקרה בו סומנה הפונקציה "אני מאשר/ת את שליחת קורות החיים שלי למשרות דומות / מתאימות נוספות" כמפורט בסעיף 31 לתקנון האתר.              

·       במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו ו/או אם יבצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

·       במקרה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי.

·       במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה.

·       בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.

·       במקרה של דיווח למנורה, כאמור בסעיף 4 לעיל.

·       ביחס לקורות חיים – להעביר את קורות החיים של המשתמש למעסיקים כפי שתמצא החברה לנכון, בהתאם לסעיף 30 לתקנון האתר.

 

 

אתרים אחרים

 

11. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים. כאשר יקליק המשתמש על אחד מקישורים אלה יתחבר המשתמש לאתר חיצוני לאתר אשר עלול לאסוף מידע אודות המשתמש  מרצונו או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. החברה אינה אחראית ואינה שולטת באתרים האחרים הללו או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. לפיכך, מומלץ למשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה בכדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד משתמשים בו.

 

אבטחת מידע

 

12. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

13. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

 

זכות לעיין במידע ולעדכונו

 

14. על-פי החוק כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת המייל info@jobnet.co.il.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

15. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן שימוש במידע אישי שנמסר ע"י המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

 

16. על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.

 

 
חיפוש עובדים Jobnet דרושים - חיפוש עבודה גיוס עובדים לימודי מקצוע קורות חיים הצהרת נגישות
Facebook Linkedin