תקנון האתר

תקנון אתר ג'ובנט - מעסיקים ומשתמשים


כללי

תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה את ההסכם שבין מפעילת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), חברת ג'ובנט און ליין בע"מ (להלן: "החברה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר, בין כמשתמש רשום ובין כבלתי רשום, בין כמעסיק ובין כמועמד ובין לכל מטרה אחרת (להלן: "המשתמש").

 

חלק א' – כללי

חלק זה של התקנון הינו כללי ויחול ביחס לכל המשתמשים.

 

1. במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו, וכן לחדול מכל שימוש בשירותים המסופקים באמצעות האתר (להלן: "השירותים"), ככל שעשית שימוש באיזה מאותם שירותים. המשך גלישתך באתר או שימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.

2. הנך מאשר בזאת כי אתה כשיר מבחינה משפטית ומלאו לך לפחות 18 שנים.

 

3.     הוראות תקנון זה חלות גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו, והכל בנוסף לתנאי השימוש באתר האחר.

 

4.     בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

 

5.     כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן משמעות פרשנית כלשהי.

 

6.     החברה שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין החברה למשתמשים יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. האחריות להתעדכן בהוראות התקנון המעודכנות חלה על המשתמש.


קניין רוחני והשימוש באתר

 

7.     כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו ,עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לחברה. השם "ג'ובנט" וכן שם המתחם של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

8.     האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן:"התוכן") הנם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק. מובהר כי האתר הינו אתר המופעל למטרות רווח. כל נסיון לאיסוף תכנים ו/או מידע מן האתר באפן שיטתי כלשהו (בין באופן ידני ובין באופן אוטומטי) אסורה בהחלט ועלולה להוות פגיעה מוחשית בקניינה של החברה.

 

9.     כל זכויות היוצרים במודעות המפורסמות באתר שייכות בלעדית לחברה, וזאת גם אם המשתמש סיפק את הנתונים הנדרשים להן, השתתף בכתיבתן או  כתב אותן בעצמו. המשתמש העביר את זכויותיו במודעה לחברה והחברה אינה מאשרת לאף אדם / חברה / אתר אינטרנט אחר / או צד שלישי כלשהו להציג את תוכן המודעה ללא אישור בכתב מן החברה.

 

10. מובהר כי השימוש באתר ובשרותי האתר והחברה מותר לאנשים פרטיים וכן למעסיקים המעוניינים באיתור עובדים ומועמדים לעובדים בארגונם. כל שימוש אחר, לרבות מכירה ו/או הפצה משנית, במישרין או בעקיפין, של שטח או שטחי פרסום מודעות/משרות באתר לצד ג' (ושאינה פנים ארגונית אצל המעסיק) אסורה בתכלית ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה לעשות כן.

 

11. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

 

12. ככל שהאתר מאפשר או יאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. משתמש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לחברה בקשר עם התוכן שהעלה. החברה רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

13. מגבלות על תוכן המסמכים הנשלחים למעסיקים - המשתמש מתחייב כלפי החברה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט; יובהר כי במהלכו של תהליך העלאת הקובץ ע"י המשתמש אין לחברה כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים ולפיכך אין באפשרותה ו/או ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

 

 14. המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר ו/או באמצעות מידע הכלול באתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס"ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.

 

15. כמו כן, מתחייב המשתמש כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המשתמש בלבד. אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו. בנוסף, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות האתר לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא, בכל צורה ובכל אופן, ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי בתוך קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם.

 

16. החברה תהא רשאית להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

 

17. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 

18. החברה רשאית לאפשר למשתמשים להזין לאתר מידע, כגון ביקורת ומשוב. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של החברה, ובכלל זה את פרטי המשתמש.

 

19. המשתמש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.

 

20. היה ואדם כלשהו סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו אדם (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לחברה בכתב (בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לערוך בירור של טענות אותו אדם בקשר עם התוכן המפר. היה והחברה הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי מן החברה וכל גורם הקשור אליה לאדם הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

21. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהן יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

22. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.

23. המשתמש מתחייב שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים באתר ו/או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליהם לרכוש שירותים ולצרוך שירותים המוצעים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא נתנו בכתב את הסכמתם לקבלם.

24. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום משתמש לאתר, לא לאפשר למשתמש רשום כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומו ולחסום עבורו את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.

25. החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.

26. מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החברה, החברה שומרות לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמש, ו/או לחסום גישה של כל משתמש לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמש מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד החברה. בין היתר רשאית החברה לחסום ו/או לסגור חשבון משתמש כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א) הפרה או אי- עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי, או אחר של החברה.

 

27. חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.

 

28. אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.

 

29. חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

 

30. אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. אישה המאפשרת מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייבת שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.

 

31. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת החברה מראש.

 

32. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

                                  32.1. להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

                                  32.2. לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.

                                  32.3. להתחזות לאדם אחר.

אחריות

 

33. כל התכנים באתר עומדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) והחברה אינה אחראית באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

 

34. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

35. החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.

 

36. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא גולש באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות. החברה אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט. החברה אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או לציוד שהמשתמש עושה בו שימוש.

37. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך היא אינה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות ו/או אי נכונות ו/או כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והחברה אינה אחראית לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

 

38. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליהבעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

  

39. החברה עושה מאמצים על מנת לאבטח את האתר ונוקטת בפעולות סבירות על מנת למנוע הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והחברה אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש,כי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.

 

40. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

41. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

שימוש במידע פרטי

 

42. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה בקישור שלהלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

 רישום לאתר והמלצות לגבי אבטחת מידע

 

43. עם רישומו של המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצרכי אבטחה (להלן: "הפרטים המזהים"). פרטים אלה נדרשים, בין היתר, על מנת לאפשר למשתמש לגשת לאיזורים המוגבלים של האתר. זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסוד, ולדאוג לעדכן אותם מידי פעם, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באיזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך לחברה מייד.

 

44. המשתמש מתחייב למסור לחברה רק פרטים אמיתיים, נכונים ומדוייקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר.

 

45. החברה רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המשתמש בלבד.

 

46. החברה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.

 

47. חלק מן הדפדפנים מאפשרים שמירה של שם המשתמש ו/או הסיסמא, בין היתר לשם השלמה אוטומטית של פרטים אלה בכניסה עתידית לאתר. מטעמי הגנת המידע, אנו ממליצים למשתמש שלא לשמור את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלו בדפדפן.  

 

 48. שים לב כי לאחר שהמשתמש הזדהה בכניסה לאתר ונכנס אליו, הוא נותר מחובר כל עוד לא התנתק או סגר את הדפדפן או כיבה את המחשב. אנו ממליצים למשתמש להתנתק מן האתר מיד לאחר שסיים את הפעילות באתר לאותו מועד.

 

 49. לאחר הזדהות ראשונית, האתר מאפשר לדפדפן לשוב אליו באמצעות לחצן "חזור" או לחצן "קדימה" בדפדפן גם אם המשתמש עבר מן האתר לאתר אינטרנט אחר. גם מטעם זה מומלץ להתנתק מן האתר לאחר סיום הפעילות בו, בטרם מעבר לאתרים אחרים

 

 50. במידה ושורת הכתובת בדפדפן מועתקת לאחר הזדהות המשתמש, הרי שניתן להיכנס לאתר ללא צורך בהזדהות נוספת מאותו דפדפן ו/או מכל דפדפן אחר, באמצעות הדבקת הכתובת המועתקת. אנו ממליצים להתנתק מן האתר או לסגור את הדפדפן עם תום השימוש באתר, ובמידה ומסיבה כלשהי העתיק המשתמש את כתובת האתר לאחר שהזדהה – יש למחוק את הכתובת המועתקת מלוח המחשב (Clipboard).

 שירותים מיוחדים

51. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, האתר מאפשר שימוש בפונקציה "אני מאשר/ת את שליחת קורות החיים שלי למשרות דומות / מתאימות נוספות"- כאשר תסומן פונקציה זו יועברו קורות החיים של המשתמש (לרבות שמו וכתובת הדוא"ל שסיפק) למשרות המפורסמות באתר, הכוללות אפיונים בחתך דומה, על פי קביעת החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. שליחת קורות החיים של המשתמש למשרות נוספות תתבצע באופן חד פעמי לכל המשרות שהוגדרו כדומות/ מתאימות. יובהר כי מאחר ושליחת קורות החיים של משתמש באמצעות פונקציה זו מבוצעת באופן אוטומטי וממוחשב אזי: (א) שליחת קובץ קורות החיים למשרות הדומות/ מתאימות נוספות תעשה ללא הנתונים שהוספו ע"י המשתמש בשדות "הערות הגולש" ו"פרטים נוספים" (ב) יתכן כי קובץ קורות החיים ישלח גם למעסיקו הנוכחי של המשתמש ככל שפרסם משרה דומה כאמור והמשתמש מסכים לכך (ג) לא ישלח קובץ קורות חיים של משתמש יותר מפעם אחת לאותה משרה אלא אם נשלח באמצעות פניה ישירה של המשתמש. בסימון הפונקציה לשליחת קורות חיים למשרות דומות/ מתאימות נוספות המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת קורות החיים לכל המשרות המתאימות או הדומות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע"פ הגדרות טכניות שנקבעות ע"י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות אליהן ישלחו קורות החיים של המשתמש אינן מתאימות או דומות בפועל למשרה אליה פנה המשתמש באופן ישיר ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה. 

 

52. יתכן והאתר יאפשר גם למשתמש להירשם לשירות קבלת משרות דרך הפייסבוק. כאשר תסומן פונקציה זו תיצור מערכת החברה עם המשתמש קשר דרך תוכנת המסרים של פייסבוק, וסימון הפונקציה מהווה הסכמה של המשתמש ליצירת קשר כאמור ולקבלת משרות מן החברה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק. המשתמש מתחייב למסור את פרטי פרופיל הפייסבוק שלו בלבד, ולא למסור פרופיל אחר כלשהו בעת ההרשמה לשירות. השירות ישלח למשתמש דרך תוכנת המסרים של פייסבוק הצעות למשרות, לפי אפיונים וחיתוכים אשר יקבעו על ידי החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. בסימון הפונקציה לקבלת משרות באמצעות הפייסבוק המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת כל המשרות הרלוונטיות למשתמש והקיימות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע"פ הגדרות טכניות שנקבעות ע"י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות שתישלחנה אל המשתמש לא תתאמנה או תהינה דומות בפועל למשרה שמחפש המשתמש ו/או לכישוריו ו/או הכשרתו. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.  ידוע למשתמש כי הוא רשאי בכל עת לבקש להפסיק את שירות קבלת הצעות המשרה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק ו/או לעשות שימוש בפונקציות של תוכנת המסרים של פייסבוק לשם חסימת הודעות מסוג זה. השימוש בתוכנת המסרים של פייסבוק כפוף לתנאי השימוש של פייסבוק, ולחברה אין כל התקשרות עסקית או אחרת עם פייסבוק בקשר עם שירות זה.

   

התקשרות עם צד שלישי

 

53. האתר מאפשר ו/או יכול שיאפשר בעתיד למשתמשים להתקשר בעסקאות רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים באתר). כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

 

54. החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

קישורים באתר

 

55. יכול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשים, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.

56. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

 

57. החברה אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

 

58. כל מידע שימסור המשתמש ו/או יאסף אודות המשתמש באתרים אליהם מובילים הקישורים כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותם אתרים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע שימסור המשתמש ו/או אשר יאסף אודותיו כאמור.

 

הוראות כלליות

 

59. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

60.  רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

61.  בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד מי מהגורמים הקשורים בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

 

62. היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי תקנון זה הינו מחוסר תוקף, הרי התקנון יתוקן באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.

 

63. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 

65. הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני [email protected]

 

66. שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, ולא יהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכות החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 

67. על תקנון זה ועל כל שימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דיעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או השירותים יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב יפו בלבד.

חלק שני - תנאי שימוש מיוחדים למעסיקים

  

האתר מציע, בין היתר, שירותים מסויימים למעסיקים המבקשים לאתר עובדים למשרות (בתקנון זה: "מעסיקים"). הוראות חלק זה חלות על מעסיקים והשימוש שהם עושים באתר, וזאת בנוסף לכל יתר הוראותיו של תקנון זה.

 

68. השירותים שתעניק החברה באתר למעסיקים יכול שיכללו, בין היתר שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר של המעסיק (להלן: "השירותים למעסיק").

 

68. החברה עושה מאמצים סבירים ומקובלים על מנת לשווק את האתר בקרב הציבור, בין היתר, במטרה להעלות את מספר כניסות המשתמשים לאתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי לשירותים למעסיק ו/או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת החברה לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, החברה לא תישא כלפי המעסיק או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הנ"ל, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המעביד. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.

 

70. החברה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המעסיק (כגון: פרטיים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד') במאגרי המידע שלה, בין היתר, על מנת להציע ולשלוח למעסיק קורות חיים של מועמדים פוטנציאלים, התואמים, לדעת החברה, את המשרות המוצעות על ידי המעסיק והתואמים את אופיו. ידוע למעסיק והוא מסכים לכך כי קורות החיים ישלחו אליו על ידי החברה ו/או על ידי המועמד עצמו.

 

71. ידוע למעסיק, והוא מסכים לכך, שכל מעסיק החותם על מנוי באתר, ו/או מתעניין בשירותי האתר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מייל, ו/או ממלא את פרטיו ב"צור קשר - מעסיקים" באתר, מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר, במסגרתה, בין היתר, יישלח אליו ניוזלטר למעסיקים אחת לשבוע, ומעת לעת מייל בנוגע למבצעים שונים שמציע האתר. המעסיק מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל.

 

הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. המעסיק מסכים בזה כי פרטיו האישיים ישמרו במאגר נתונים של האתר ובחברה. כן מוסכם על המעסיק, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע ייעשה שימוש על ידי החברה גם לצורך ניתוח סטטיסטי.

 

72. באם יבקש המעסיק הסרה מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות מייל לכתובת: [email protected]  ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 10 ימי עבודה לכל המאוחר (בתאריכי חול המועד למשל).

 

73. מובהר בזה, כי השירותים למעסיק אינם באים להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המעסיק ומתן ייעוץ מקצועי, ומעסיק - הפועל בהתאם לשירות ו/או המתקשר עם צד ג' כלשהו בהסתמך על מידע שהועבר לידיו על ידי משתמש, צד ג' ו/או על ידי החברה - יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שעשויים להיגרם למעסיק עקב כך.

 

74. החברה תעניק למעסיק או למי מטעמו את השירותים למעסיק, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאים עליהם חתומים ומחויבים הצדדים בהסכם ההתקשרות.

 

75. אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י החברה, בהתאם ללשון הסכם ההתקשרות, כדי לגרוע מהזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין. בנוסף על האמור בהסכם ההתקשרות, מובהר כי הזמנה חתומה ע"י המעסיק ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

 

76. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ו/או הסכם, החברה רשאית להפסיק את השירותים למעסיק ו/או השימוש שעושה המעסיק באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה. כמו כן, יהיה על המעסיק לשפות את החברהעובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש אחר של המעסיק ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

77. המעסיק מתחייב כלפי החברה כי התכנים הנמסרים לפרסום באתר של החברה אינם מכילים: כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכנים; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי החברה בפרט;

 

78. המעסיק מתחייב כי כל מודעה ו/או תוכן שיפרסם באתר ו/או באמצעותו יתאמו את הוראותיו של כל דין רלוונטי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשומת לב המעסיק מופנית להוראת ס' 8 ל"חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה ע"פ הוראות החוק. המפרסם בניגוד להוראות החוק הנ"ל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.

 

79. המעסיק מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.

 

80. המעסיק מתחייב שלא להעביר את הזכויות והשירותים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההתקשרות בינו לבין החברה, למוסרם לאחר בצורה כלשהי, הן בלא תמורה והן בתמורה כלשהי, מבלי לקבל את הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה ומראש.

 

81. תקופת השירותים למעסיק הינה התקופה לה התחייבו המעסיק והחברה בהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם ביניהם. כל עוד ניתנים השירותים למעסיק להם התחייבה החברה, אף אם המעסיק לא עשה בהם כל שימוש, לא יהא המעסיק רשאי להפסיק את ההתקשרות בינו לבין החברה על דעת עצמו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה בכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נתנה החברה את הסכמתה להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לפטור את המעסיק בצורה חלקית או מלאה מעלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא נתנה החברה את הסכמתה בכתב להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, יראו את המעסיק כמי שעדיין מחויב להסכם ההתקשרות והוא יהא חייב לשלם את מלוא עלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות.

 

82. למען הסר ספק, מובהר כי מעת שהופסקו השירותים למעסיק המוענקים למעסיק ע"י החברה, אם כתוצאה מתום תקופת השירות לה זכאי המעסיק, ואם כתוצאה מהפסקת השירות ע"י החברה כמפורט בפרק הבא שלהלן, תבוא ההתקשרות בין המעסיק לבין החברה לסיומה.

 

83. השירותים למעסיק, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום; ידוע למעסיק כי יחויב בתשלום מלוא התמורה ועבור מלוא תקופת ההתקשרות, כמצוין בהסכם ההתקשרות עליו הוא חתום, וזאת גם אם לא ייעשה שימוש בשירות הניתן החברה במשך כל התקופה ו/או לא במקרה בו לא ינצל המעסיק את השירות במלואו מכל סיבה שהיא.

 

84. היה והמעסיק לא עמד בתשלום בו הוא חב לחברה לפי הסכם ההתקשרות, תישלח למעסיק התראה בכתב בדרישה לשלם את חובו הנ"ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והמעסיק לא פרע את חובו הנ"ל, יהווה הדבר הפרה יסודית להסכם ההתקשרות, והחברה תהיה זכאית להפסיק את השירות כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי. גם במקרה של הפסקת השירות ע"י החברה, כאמור בסעיף זה, מתחייב המעסיק לשלם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדרה בהסכם ההתקשרות.

 

85. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המעסיק להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא אשר תלויה במעסיק ולא בחברה, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בהסכם ההתקשרות.

 

86. בעצם השימוש בשירותים למעסיק נותן המעסיק לחברה רשיון לעשות שימוש בשמו של המעסיק ו/או בסימני המסחר שלו (בין רשומים ובין שאינם רשומים), לרבות בדרך של שיבוצם במודעות שיפרסם המעסיק.

 

תנאים מיוחדים לרכישת מנוי מקוונת (אונליין)

 

87. הוראות פרק זה הינן בנוסף להוראות תקנון זה ואינן גורעות מהן. במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה להוראה אחרת בתקנון, הוראות פרק זה גוברות.

 

88. החברה תאפשר, בין היתר, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה, למעסיקים לרכוש באופן מקוון מנוי אשר יאפשר להם לרכוש חבילת פרסום באתר ולשלם על שירות זה באופן מקוון(להלן:"רכישת מנוי מקוונת"). הוראות פרק זה מתייחסות לרכישת מנוי מקוונת.

 

89. במסגרת רכישת מנוי מקוונת המעסיק יוכל לרכוש באופן מקוון מנוי לרכישת חבילת פרסום משרות באתר באופן מקוון. תנאי המנוי ופרטיו הינם אלה אשר יוצגו למעסיק במסגרת הליך רכישת המנוי המקוונת ואשר יאושרו על ידו באופן מקוון. המעסיק מאשר כי אישור תנאי רכישת המנוי המקוונת באופן מקוון על ידו כמוה כחתימה על ידו על הסכם מחייב בין הצדדים.

 

90. במסגרת הליך הרכישה ידרש המעסיק למסור פרטים שונים, לרבות פרטי כרטיס אשראי לשם גביית החיובים לרכישת המנוי המקוונת. באישור תנאי רכישת המנוי המקוונת נותן המעסיק לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לשם גביית התשלומים המגיעים מן המעסיק לחברה.

 

91. סליקת התשלומים באמצעות כרטיסי האשראי נעשית על ידי החברה בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מול חברות כרטיסי האשראי. תנאי האשראי, חלוקה לתשלומים, מועד הפרעון, ריביות וכו' יהיו בהתאם להסכם שבין המעסיק לחברת האשראי שלו, ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביהם.

 

92. פרטי כרטיס האשראי שימסור המעסיק ישמשו גם כבטוחה לחיוביו של המעסיק כלפי החברה, ובמידה והמעסיק לא ישלם את חיוביו באופן אחר, הוא נותן בזאת לחברה הרשאה לגבות את הסכומים המגיעים לה באמצעות כרטיס האשראי.

 

93. כל עסקה שתאושר על ידי המעסיק לרכישת מנוי מקוונת היא בלתי ניתנת לביטול, בכפוף לכל דין, וניתן לבטלה רק בהסכמת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

94. החברה רשאית, מעת לעת, לשנות את תנאי המנוי שרכש המעסיק, וזאת בכפוף לכך שתודיע למעסיק בכתב על דבר השינוי. במקרה כזה יהיה רשאי המעסיק להודיע לחברה, בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את ההודעה, כי הוא מבקש לסיים את ההתקשרות, וההתקשרות תגיע לכדי סיום במועד מסירת ההודעה. החברה תשיב, במקרה כזה, למעסיק סכומים אשר שולמו על ידו עבור שירות שטרם ניצל.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש דצמבר 2022

 

תן למשרות שלנו לחפש אותך - חינם!