תקנון האתר

תקנון אתר ג'ובנט - מעסיקים ומשתמשים


כללי

1.     תקנון זה (להלן: "התקנון") מהווה את ההסכם שבין מפעילת אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), חברת ג'ובנט און ליין בע"מ (להלן: "החברה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר, בין כמשתמש רשום ובין כבלתי רשום, בין כמעסיק ובין כמועמד (להלן: "המשתמש").

 

2.     במידה וקראת הוראות תקנון זה ואינך מסכים לאיזו מהן, הנך נדרש לצאת לאלתר מן האתר ולא לגלוש בו, וכן לחדול מכל שימוש בשירותים המסופקים באמצעות האתר (להלן: "השירותים"), ככל שעשית שימוש באיזה מאותם שירותים. המשך גלישתך באתר או שימוש בשירותים המוצעים על ידי האתר יחשב כהסכמתך לכל הוראות תקנון זה.

 

3.     הוראות תקנון זה חלות גם על המשתמש באתר ו/או הנרשם לשירותים המוצעים באתר באמצעות ו/או דרך אתר אינטרנט אחר, בין אם אותו אתר אינטרנט אחר קשור לחברה ובין אם לאו, והכל בנוסף לתנאי השימוש באתר האחר.

 

4.     בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

 

5.     כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.

 

6.     החברה שומרת על זכותה לתקן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה, ועל ההתקשרות בין החברה למשתמשים יחולו הוראות התקנון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. האחריות להתעדכן בהוראות התקנון המעודכנות חלה על המשתמש.


קניין רוחני והשימוש באתר

 

7.     כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו ,עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לחברה. השם "ג'ובנט" וכן שם המתחם של האתר, סימני המסחר באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

8.     האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן:"התוכן"( הנם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק. מובהר כי האתר הינו אתר המופעל למטרות רווח. כל נסיון לאיסוף תכנים ו/או מידע מן האתר באפן שיטתי כלשהו (בין באופן ידני ובין באופן אוטומטי) אסורה בהחלט ועלולה להוות פגיעה מוחשית בקניינה של החברה.

 

פעילות כגון העתקת משרות מאתר ג'ובנט ופרסומן לצרכים מסחריים באתר אחר, הינה עבירה מוסרית ממדרגה ראשונה ולפיכך החברה מגנה זאת, ומוקיעה פעילות זאת מכל וכל.


9.     כל זכויות היוצרים במודעות המפורסמות באתר שייכות בלעדית לחברה, וזאת גם אם המשתמש סיפק את הנתונים הנדרשים להן, השתתף בכתיבתם או  כתב אותם בעצמו. המשתמש העביר את זכויותיו במודעה לחברה והחברה אינה מאשרת לאף אדם / חברה / אתר אינטרנט אחר / או צד שלישי כלשהו להציג את תוכן המודעה ללא אישור בכתב מן החברה.

 

10. מובהר כי השימוש באתר ובשרותי האתר והחברה מותר לאנשים פרטיים וכן למעסיקים המעוניינים באיתור עובדים ומועמדים לעובדים בארגונם. כל שימוש אחר, לרבות מכירה ו/או הפצה משנית, במישרין או בעקיפין, של שטח או שטחי פרסום מודעות/משרות באתר לצד ג' (ושאינה פנים ארגונית אצל המעסיק) אסורה בתכלית ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה לעשות כן.

 

11. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

 

12. ככל שהאתר מאפשר או יאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור הינו האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאתר חומר אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. משתמש אשר יעלה תוכן לאתר, מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה אשר יגרמו לחברה בקשר עם התוכן שהעלה. החברה רשאית, בכל עת, להסיר מן האתר כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

 

13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאתר תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 

14. החברה רשאית לאפשר למתשמשים להזין לאתר מידע, כגון ביקורת ומשוב. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם תגובתו לפי ראות עיניה של החברה, ובכלל זה את פרטי המשתמש.

 

15. המשתמש מתחייב כי כל תוכן שיעלה לאתר יהיה נקי וחופשי מכל וירוס ו/או תולעת ו/או סוס טרויאני ו/או כל תוכנה זדונית ו/או מזיקה אחרת.

 

16. היה ואדם כלשהו סבור כי תוכן כלשהו באתר (לרבות פרסומים באתר ו/או כל קישור לאתר אחר) פוגע ו/או מפר זכות כלשהי של אותו אדם (להלן: "תוכן מפר"), הוא רשאי לפנות לחברה בכתב (בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס) ולדרוש את הסרת התוכן המפר. החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לערוך בירור של טענות אותו אדם בקשר עם התוכן המפר. היה והחברה הסירה את התוכן המפר מן האתר בתוך זמן סביר, הרי שלא תחול עליה כל אחריות בגין אותו תוכן מפר, הסרת התוכן המפר תהיה הסעד היחידי והבלעדי מן החברה וכל גורם הקשור אליה לאדם הטוען כי זכותו הופרה על ידי התוכן המפר, ולא תהיה לו עוד כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

17. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהן יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

אחריות

 

18. החברה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.

 

19. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך היא אינה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות ו/או אי נכונות ו/או כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והחברה אינה אחראית לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

 

20. מגבלות על תוכן המסמכים הנשלחים למעסיקים - המשתמש מתחייב כלפי החברה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט; יובהר כי במהלכו של תהליך העלאת הקובץ ע"י המשתמש אין לחברה כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים ולפיכך אין באפשרותה ו/או ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

 

21. המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר ו/או באמצעות מידע הכלול באתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס"ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.

 

22. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליהבעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 

23. כמו כן, מתחייב המשתמש כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המשתמש בלבד. אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו. בנוסף, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות האתר לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא, בכל צורה ובכל אופן, ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי בתוך קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם.

 

24. החברה תהא רשאית להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

 

25. החברה עושה מאמצים על מנת לאבטח את האתר ונוקטת בפעולות סבירות על מנת למנוע הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (as is) והחברה אינה מתחייבת כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש,כי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.

 

26. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

שימוש במידע פרטי

 

27. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה בקישור שלהלן ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

 

עם רישומו של המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצרכי אבטחה (להלן: "הפרטים המזהים"). פרטים אלה נדרשים, בין היתר, על מנת לאפשר למשתמש לגשת לאיזורים המוגבלים של האתר. זוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסוד, ולדאוג לעדכן אותם מידי פעם, כך שרק הוא יוכל להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באיזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש. אם יש למשתמש חשד כי פרטי הכניסה שלו הגיעו לידיעתו של מישהו אחר, עליו להודיע על כך לחברה מייד.

 

28. המשתמש מתחייב למסור לחברה רק פרטים אמיתיים, נכונים ומדוייקים, והוא מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר.

 

29. החברה רשאית, אך אינה מתחייבת, לשמור את הפרטים המזהים, והאחריות לגבות ולשמור את הפרטים המזהים חלה על המשתמש בלבד.

 

30. החברה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתמנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות תקנון זה.

 

31. בנוסף לאמור במדיניות הגנת הפרטיות, מובהר בזאת כי בעצם העלאת קורות חיים לאתר ו/או משלוח קורות חיים באמצעות האתר, המשתמש (בין אם הוא משתמש רשום ובין אם לאו) נותן את הסכמתו והרשאתו לחברה להעביר את קורות החיים שלו למעסיקים אשר החברה תסבור, לפי שיקול דעתה, כי הם רלוונטיים לאותם קורות חיים. אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובה כלשהי להעביר קורות חיים.

 

32. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, האתר מאפשר שימוש בפונקציה "אני מאשר/ת את שליחת קורות החיים שלי למשרות דומות / מתאימות נוספות"- כאשר תסומן פונקציה זו יועברו קורות החיים של המשתמש (לרבות שמו וכתובת הדוא"ל שסיפק) למשרות המפורסמות באתר, הכוללות אפיונים בחתך דומה, על פי קביעת החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. שליחת קורות החיים של המשתמש למשרות נוספות תתבצע באופן חד פעמי לכל המשרות שהוגדרו כדומות/ מתאימות. יובהר כי מאחר ושליחת קורות החיים של משתמש באמצעות פונקציה זו מבוצעת באופן אוטומטי וממוחשב אזי: (א) שליחת קובץ קורות החיים למשרות הדומות/ מתאימות נוספות תעשה ללא הנתונים שהוספו ע"י המשתמש בשדות "הערות הגולש" ו"פרטים נוספים" (ב) יתכן כי קובץ קורות החיים ישלח גם למעסיקו הנוכחי של המשתמש ככל שפרסם משרה דומה כאמור והמשתמש מסכים לכך (ג) לא ישלח קובץ קורות חיים של משתמש יותר מפעם אחת לאותה משרה אלא אם נשלח באמצעות פניה ישירה של המשתמש. בסימון הפונקציה לשליחת קורות חיים למשרות דומות/ מתאימות נוספות המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת קורות החיים לכל המשרות המתאימות או הדומות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע"פ הגדרות טכניות שנקבעות ע"י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות אליהן ישלחו קורות החיים של המשתמש אינן מתאימות או דומות בפועל למשרה אליה פנה המשתמש באופן ישיר ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה. 

 

33. יתכן והאתר יאפשר גם למשתמש להירשם לשירות קבלת משרות דרך הפייסבוק. כאשר תסומן פונקציה זו תיצור מערכת החברה עם המשתמש קשר דרך תוכנת המסרים של פייסבוק, וסימון הפונקציה מהווה הסכמה של המשתמש ליצירת קשר כאמור ולקבלת משרות מן החברה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק. המשתמש מתחייב למסור את פרטי פרופיל הפייסבוק שלו בלבד, ולא למסור פרופיל אחר כלשהו בעת ההרשמה לשירות. השירות ישלח למשתמש דרך תוכנת המסרים של פייסבוק הצעות למשרות, לפי אפיונים וחיתוכים אשר יקבעו על ידי החברה וכפי שישונו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורך ייעול השירות. בסימון הפונקציה לקבלת משרות באמצעות הפייסבוק המשתמש נותן הסכמתו לכל האמור לעיל וכן הינו מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה להתחייב כלפיו בשליחת כל המשרות הרלוונטיות למשתמש והקיימות באתר ו/או כי האפיון לצורך שימוש בפונקציה זו מתבצע ע"פ הגדרות טכניות שנקבעות ע"י המעסיקים ולפיכך יתכן והמשרות שתישלחנה אל המשתמש לא תתאמנה או תהינה דומות בפועל למשרה שמחפש המשתמש ו/או לכישוריו ו/או הכשרתו. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.  ידוע למשתמש כי הוא רשאי בכל עת לבקש להפסיק את שירות קבלת הצעות המשרה דרך תוכנת המסרים של פייסבוק ו/או לעשות שימוש בפונקציות של תוכנת המסרים של פייסבוק לשם חסימת הודעות מסוג זה. השימוש בתוכנת המסרים של פייסבוק כפוף לתנאי השימוש של פייסבוק, ולחברה אין כל התקשרות עסקית או אחרת עם פייסבוק בקשר עם שירות זה.

 

התקשרות עם צד שלישי

 

34. האתר מאפשר ו/או יכול שיאפשר בעתיד למשתמשים להתקשר בעסקאות רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים באתר). כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

 

35. החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

 

הוראות כלליות

 

36. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

 

 

37. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דיעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה ו/או השירותים יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב יפו בלבד.

 

38. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב להצטרפות משתמש לשירותים ו/או  למנוע ממשתמש כניסה לאתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. החברה רשאית להפסיק את התקשרותה עם המשתמש ולהודיעו בכל עת, גם לאחר שאושר כמשתמש, על סיום ההתקשרות עימו.

 

39. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה ו/או מהוראות על פי דין, תהא החברה רשאית למנוע מן המשתמש לקבל את השירותים, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם המשתמש עשה  בשירותים ו/או באתר שימוש בלתי חוקי, או המאפשר, מקל, מסייע או מעודד ביצועו של מעשה כזה; (ב) אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים; (ג) אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה; (ה) אם המשתמש נמנע מלשלם עבור שירותים שרכש מן החברה בתמורה; (ו) אם כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (ז) אם המשתמש הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון, ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל ו-(ח) אם המשתמש העביר את זכויותיו, באופן זמני או קבוע, לאחר.

 

תנאי שימוש מיוחדים למעסיקים

 

האתר מציע, בין היתר, שירותים מסויימים למעסיקים המבקשים לאתר עובדים למשרות (להלן: "מעסיקים"). הוראות פרק זה חלות על מעסיקים, וזאת בנוסף לכל יתר הוראותיו של תקנון זה.

 

40. השירותים שתעניק החברה באתר למעסיקים יכול שיכללו, בין היתר שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר של המעסיק (להלן: "השירותים למעסיק").

 

41. החברה עושה מאמצים סבירים ומקובלים על מנת לשווק את האתר בקרב הציבור, בין היתר, במטרה להעלות את מספר כניסות המשתמשים לאתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי לשירותים למעסיק ו/או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת החברה לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, החברה לא תישא כלפי המעסיק או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הנ"ל, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המעביד. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.

 

42. החברה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המעסיק (כגון: פרטיים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד') במאגרי המידע שלה, בין היתר, על מנת להציע ולשלוח למעסיק קורות חיים של מועמדים פוטנציאלים, התואמים, לדעת החברה, את המשרות המוצעות על ידי המעסיק והתואמים את אופיו. ידוע למעסיק והוא מסכים לכך כי קורות החיים ישלחו אליו על ידי החברה ו/או על ידי המועמד עצמו.

 

43. ידוע למעסיק, והוא מסכים לכך, שכל מעסיק החותם על מנוי באתר, ו/או מתעניין בשירותי האתר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מייל, ו/או ממלא את פרטיו ב"צור קשר - מעסיקים" באתר, מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר, במסגרתה, בין היתר, יישלח אליו ניוזלטר למעסיקים אחת לשבוע, ומעת לעת מייל בנוגע למבצעים שונים שמציע האתר. המעסיק מאשר לחברה לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או sms ו/או דואר ישראל.

 

הסכמה זו הנה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. המעסיק מסכים בזה כי פרטיו האישיים ישמרו במאגר נתונים של האתר ובחברה. כן מוסכם על המעסיק, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע ייעשה שימוש על ידי החברה גם לצורך ניתוח סטטיסטי.

 

44. באם יבקש המעסיק הסרה מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות מייל לכתובת: [email protected]  ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 10 ימי עבודה לכל המאוחר (בתאריכי חול המועד למשל).

 

45. מובהר בזה, כי השירותים למעסיק אינם באים להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המעסיק ומתן ייעוץ מקצועי, ומעסיק - הפועל בהתאם לשירות ו/או המתקשר עם צד ג' כלשהו בהסתמך על מידע שהועבר לידיו על ידי משתמש, צד ג' ו/או על ידי החברה - יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שעשויים להיגרם למעסיק עקב כך.

 

46. החברה תעניק למעסיק או למי מטעמו את השירותים למעסיק, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאים עליהם חתומים ומחויבים הצדדים בהסכם ההתקשרות.

 

47. אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י החברה, בהתאם ללשון הסכם ההתקשרות, כדי לגרוע מהזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין. בנוסף על האמור בהסכם ההתקשרות, מובהר כי הזמנה חתומה ע"י המעסיק ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

 

48. מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ו/או הסכם, החברה רשאית להפסיק את השירותים למעסיק ו/או השימוש שעושה המעסיק באתר, אם לא יעמוד במי מתנאי תקנון זה. כמו כן, יהיה על המעסיק לשפות את החברהעובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש אחר של המעסיק ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

49. המעסיק מתחייב כלפי החברה כי התכנים הנמסרים לפרסום באתר של החברה אינם מכילים: כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צרכנים; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי החברה בפרט;

 

50. המעסיק מתחייב כי כל מודעה ו/או תוכן שיפרסם באתר ו/או באמצעותו יתאמו את הוראותיו של כל דין רלוונטי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשומת לב המעסיק מופנית להוראת ס' 8 ל"חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה ע"פ הוראות החוק. המפרסם בניגוד להוראות החוק הנ"ל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.

 

51. המעסיק מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי החברה עצמם.

 

52. המעסיק מתחייב שלא להעביר את הזכויות והשירותים להם הוא זכאי מכוח הסכם ההתקשרות בינו לבין החברה, למוסרם לאחר בצורה כלשהי, הן בלא תמורה והן בתמורה כלשהי, מבלי לקבל את הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה ומראש.

 

53. תקופת השירותים למעסיק הינה התקופה לה התחייבו המעסיק והחברה בהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם ביניהם. כל עוד ניתנים השירותים למעסיק להם התחייבה החברה, אף אם המעסיק לא עשה בהם כל שימוש, לא יהא המעסיק רשאי להפסיק את ההתקשרות בינו לבין החברה על דעת עצמו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה בכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נתנה החברה את הסכמתה להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לפטור את המעסיק בצורה חלקית או מלאה מעלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא נתנה החברה את הסכמתה בכתב להפסקת ההתקשרות בינה לבין המעסיק, יראו את המעסיק כמי שעדיין מחויב להסכם ההתקשרות והוא יהא חייב לשלם את מלוא עלות השירות הקבועה בהסכם ההתקשרות.

 

54. למען הסר ספק, מובהר כי מעת שהופסקו השירותים למעסיק המוענקים למעסיק ע"י החברה, אם כתוצאה מתום תקופת השירות לה זכאי המעסיק, ואם כתוצאה מהפסקת השירות ע"י החברה כמפורט בפרק הבא שלהלן, תבוא ההתקשרות בין המעסיק לבין החברה לסיומה.

 

55. השירותים למעסיק, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום; ידוע למעסיק כי יחויב בתשלום מלוא התמורה ועבור מלוא תקופת ההתקשרות, כמצוין בהסכם ההתקשרות עליו הוא חתום, וזאת גם אם לא ייעשה שימוש בשירות הניתן החברה במשך כל התקופה ו/או לא במקרה בו לא ינצל המעסיק את השירות במלואו מכל סיבה שהיא.

 

56. היה והמעסיק לא עמד בתשלום בו הוא חב לחברה לפי הסכם ההתקשרות, תישלח למעסיק התראה בכתב בדרישה לשלם את חובו הנ"ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והמעסיק לא פרע את חובו הנ"ל, יהווה הדבר הפרה יסודית להסכם ההתקשרות, והחברה תהיה זכאית להפסיק את השירות כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי. גם במקרה של הפסקת השירות ע"י החברה, כאמור בסעיף זה, מתחייב המעסיק לשלם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדרה בהסכם ההתקשרות.

 

57. המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המעסיק להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא אשר תלויה במעסיק ולא בחברה, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בהסכם ההתקשרות.

 

58. בעצם השימוש בשירותים למעסיק נותן המעסיק לחברה רשיון לעשות שימוש בשמו של המעסיק ו/או בסימני המסחר שלו (בין רשומים ובין שאינם רשומים), לרבות בדרך של שיבוצם במודעות שיפרסם המעסיק.

 

תנאים מיוחדים לרכישת מנוי מקוונת (אונליין)

 

59. הוראות פרק זה הינן בנוסף להוראות תקנון זה ואינן גורעות מהן. במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה להוראה אחרת בתקנון, הוראות פרק זה גוברות.

 

60. החברה תאפשר, בין היתר, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה, למעסיקים לרכוש באופן מקוון מנוי אשר יאפשר להם לרכוש חבילת פרסום באתר ולשלם על שירות זה באופן מקוון ("רכישת מנוי מקוונת"). הוראות פרק זה מתייחסות לרכישת מנוי מקוונת.

 

61. במסגרת רכישת מנוי מקוונת המעסיק יוכל לרכוש באופן מקוון מנוי לרכישת חבילת פרסום משרות באתר באופן מקוון. תנאי המנוי ופרטיו הינם אלה אשר יוצגו למעסיק במסגרת הליך רכישת המנוי המקוונת ואשר יאושרו על ידו באופן מקוון. המעסיק מאשר כי אישור תנאי רכישת המנוי המקוונת באופן מקוון על ידו כמוה כחתימה על ידו על הסכם מחייב בין הצדדים.

 

62. במסגרת הליך הרכישה ידרש המעסיק למסור פרטים שונים, לרבות פרטי כרטיס אשראי לשם גביית החיובים לרכישת המנוי המקוונת. באישור תנאי רכישת המנוי המקוונת נותן המעסיק לחברה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לשם גביית התשלומים המגיעים מן המעסיק לחברה.

 

63. סליקת התשלומים באמצעות כרטיסי האשראי נעשית על ידי החברה בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מול חברות כרטיסי האשראי. תנאי האשראי, חלוקה לתשלומים, מועד הפרעון, ריביות וכו' יהיו בהתאם להסכם שבין המעסיק לחברת האשראי שלו, ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביהם.

 

64. פרטי כרטיס האשראי שימסור המעסיק ישמשו גם כבטוחה לחיוביו של המעסיק כלפי החברה, ובמידה והמעסיק לא ישלם את חיוביו באופן אחר, הוא נותן בזאת לחברה הרשאה לגבות את הסכומים המגיעים לה באמצעות כרטיס האשראי.

 

65. כל עסקה שתאושר על ידי המעסיק לרכישת מנוי מקוונת היא בלתי ניתנת לביטול, בכפוף לכל דין, וניתן לבטלה רק בהסכמת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

66. החברה רשאית, מעת לעת, לשנות את תנאי המנוי שרכש המעסיק, וזאת בכפוף לכך שתודיע למעסיק בכתב על דבר השינוי. במקרה כזה יהיה רשאי המעסיק להודיע לחברה, בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את ההודעה, כי הוא מבקש לסיים את ההתקשרות, וההתקשרות תגיע לכדי סיום במועד מסירת ההודעה. החברה תשיב, במקרה כזה, למעסיק סכומים אשר שולמו על ידו עבור שירות שטרם ניצל.

 

תן למשרות שלנו לחפש אותך - חינם!